PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Üniversiteler Arası Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Ek Yerleştirme


eRoS
06-03-11, 11:00
Üniversiteler Arası Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Ek Yerleştirme

Üniversiteler Arasında Yatay Ve Dikey Geçişler
Bir üniversitede okuyan öğrenci, bir başka üniversitenin kendi branşıyla ilgili bölümüne geçiş yapabilir. Buna yatay geçiş denir. Ayrıca 2 yıllık Meslek Yüksekokullarını bitiren öğrenciler kendi dallarıyla ilgili 4 yıllık fakültelere devam edebilmektedirler.Bu da dikey geçiş olarak adlandırılmaktadır.
Yatay Geçişler
Yatay Geçişler ancak eş değer eğitim programlır uyguyan yükseköğretim kurumları arasında, yıl sistemi uygulanan yükseköğretmi kurumlarında ders yıl başında; yarı yıl sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında her yarı yıl başında ve dersler başlamadan önce geçiş için başvurulan fakülte ve yüksekokulların yönetim kurullarının kararı ile yapılır.
Geçişler, fakülteler ve yüksekokullarca geçişin yapılacağı sınıfın giriş yılındaki yükseköğretim kurumuna giriş kontenjanı ile her sınıfta mevcut öğrenci sayısı arasındaki farkı aşmamak koşulu ile tesbit edilen ve üniversitesince ilan edilen sayı ile bağlı olarak yapılır. Ancak, bu sayı eğitim öğretim programını takibeden öğrenci mevcudu 50’ye kadar olanlarda 2, 50-100 arasında bulunanlardan 3, 100-150 arasında olanlarda 4, 150-200 arasında olanlarda 5 ve 200’den fazla olanlar için de 6’dan aşağı olamaz.
“Öğrenci geçiş başvurusunu, geçmek istediği yükseköğretim kurumuna, ders yılı veya yarıyılın başlamasından 10 gün öncesine kadar yapmak zorundadır.”
Fakülte yönetim kurulları, her akademik yılda, kendi kurumlarına yapılan geçiş başvurularını dikkate alarak; her sınıf için, eşdeğer çeşitli öğretim kurumlarında geçiş imkanı sağlamak üzere öğrencilerin gelebileceği kurumların öğrenci kontenjanları esas alınarak kontenjan ayırır. Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başvuruları, her eşdeğer yükseköğretim kurumu için ayrı ayrı olmak üzere kendi aralarında başarı oranlarına göre sıralanmaya tabi tutulur ve o kuruma ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. Bir kuruma ayrılan kontenjan dolmadığı takdirde puan yüksekliği esas alınarak kalan köntenjan diğer kurumlara tahsis edilebilir.
“Yükseköğretim kurumlarının ilk sınıfına veya ilk yarıyılına geçiş yapılamaz.”
Ancak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, ilk sınıfta, eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde; bakmakla yükümlü oldukları 25 yaşını geçmemiş çocukları, daha önce bulundukları ildeki üniversitenin eğitim - öğretim programından, yeni atandıkları ildeki üniversitenin eşdeğer eğitim-öğretim progr*****, puanları, gidecekleri programın en düşük puanından daha yüksek olmak şartı ile nakledilebilirler.
“Ara sınıflara veya yarı yıllara geçiş için öğrencinin;
a. Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması,
b. Gireceği sınıftan veya yarı yıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının, (gireceği sınıfa veya yır yıla geçiş notu dahil) en az %60 veya eşdeğeri olması gereklidir.”
Yükseköğretim kurumlarının son sınıfına veya son iki yarıyılı başına yapılacak geçiş için öğrencinin;
a. Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavların başarmış olması,
b. Son sınıfa veya son iki yarıyıla kadar sağladığı genel not ortalamasının (son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş notu dahil ) en az % 65 veya eşdeğeri olması,
c. Son sınıfa veya son iki yarı yıla geçiş notunun en az %70 veya eşdeğeri olması gereklidir.
Tıp fakülteleri son sınıflarına (aile hekimliği sınıfına) geçiş yapılamaz.
Bir öğrencinin , bulunduğu yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki puanı, naklen gitmeyi arzuladığ kurumun taban puanından yüksek olması ve öğrenciyi alacak yükseköğretim kurumunun bu yönetmeliğin 3. Maddedeki belirlenen sayının dolmaması halinde ilgili yönetim kurulları bu yönetmeliğin 5. Ve 6. Maddelerindeki başarı sınırlarını %50’ye kadar indirme kararı alabilir.
“Geçiş başvurularının, öğrenciyi alacak olan yükseköğretim kurumunun yukarıda belitilen kontenjanını aşması halinde başarı yüzdesine göre öğrenci sıralaması yapılır. En başarılı öğreciden başlanarak geçişi kabul edilecek öğrenciler belirlenir.”
Geçiş yapacak öğrencinin akademik başarısını belirleyen yukarıdaki şartların tamamının eşitliği halinde öğrencinin devlet hizmetinde bulunan ana veya babasının yahut kendisine bakan ve yanında ikamet etmekte bulunduğu aile buyuğunun başka bir göreve tayini dolayısıyla yer değiştirmesi tercih sebebi olabilir.
Merkezi Açık Yükseköğretim ve dışardan (Ekstern) Yükseköğretimden özgün Yükseköğretime geçiş yapılamaz.
. Aynı üniversite içinde Fakülte, Yüksekokul ve bölümler arasındaki yatay geçişler , üniversite yönetim kurullarınca bu esaslar çerçevesinde düzenlenir.
Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurdumuzdaki yükseköğretim kurumlarına geçiş için, öğrencinin yabancı ülke yükseköğretim kurumunda, yabancı dil hazılık sınıfı hariç bir yıl (iki yarı yıl) okumuş ve yıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş olması şartı aranır. İlk yıl (iki yarıyıl) sonunda sınav yapılmayan yükseköğretim kurumlarından ilk yıl sonunda geçiş yapılamaz.
“Ancak öğrencinin ana veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi; işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yarı yıl okumuş ve yarı yıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir.”
Bu şartlar nakil isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için de aynen uygulanır. Ancak, Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının intibakı, başvurduğu yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu tarafından yapılır.
Dikey Geçişler
Meslek Yüsekokulu mezunları belirli şartları yerine getirdikleri taktirde ilgil dallardaki fakültelerde lisans düzeyinde öğrenim görebilme imkanına sahiptir. Bu kararın anaca Meslek Yüksekokullarındaki öğrencileri daha başarılı olmaya özendirmek, yetenekli ve başarılı öğrencilerin lisans öğrenimi yapalimeleri için gerekli imkan ve fırsatı sağlamaktır.
Meslek Yüksekokullarında aşağıda belirtilen başarı düzeyinde mezun olanlara, alanları ile ilgili bir programda lisan öğrenimi yapma imkânı sağlanır.
Bunun için, mezun öğrencinin :
a. Her dersten aldığı yarıyıl sonu “başarı notları”nın ağırlıklı ortalamasının tam not , (100) alınmak şartıyla en az (70) olması gerekir.
Diğer değerlendirme sistemlerinde de bu esaslara eşdeğerlik sağlanır.
b. Başarı notları ortalaması, iki basamak yürütülerek hesap edilir ve kesirler de gözönüne alınarak belirlenir. Başarı notları ortalamasına göre yapılacak sıralamada adayın o yıl öğrenim gördüğü programdan mezun olanlar arasında, ilk yüzde(10)’u girmiş olması gerekir.
Mezunların yüzde (10)’u hesaplanırken, kesir sayıları bir üst tam sayıya tamamlanır.
Meslek Yüksekokulu mezunlarından lisans progr***** girebilme şartlarını taşıyanlar için ayrılacak kontenjanlar, Üniversite Rektörlerinin önerileri üzerine, Yükseköğretim Kurulu’nca tespit edilir.
Rektörler, bu adaylar için:
a. O yıl kabul edilebilecekleri lisans programlarını,
b. Bu programlara alınacak öğrenci sayısını,
c. Açılacak lisans programlarına, Meslek Yüksekokullarının hangi programlarını bitirenlerin başvurabileceğini,
İlgili Kurulların da görüşlerini alarak, her yılın Haziran ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kurulu’na bildirirler. Bu kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu tarafından basın yolu ile ilan edilir.
Bir üniversitedeki ilan edilmiş kontenjanlara başvuran adaylar, ilk yüde (10)’a giriş derecelerine göre sıralanırlar. Eşitlik halinde, başarı dercesi (başarı notları ağırlıklı ortalaması) tercih sebebi sayılır.
Lisans öğrenimine kayıt olan öğrencilere, üniversitelerince ek intibak programları öğrencinin lisans programını izlemede kolaylık sağlıyacak şekilde ve özel olarak hazırlanır. Bu programların süresi bir yıldan fazla olamaz.
Ek Yerleştirme
Bir yükseköğretimi kazandığı halde kayıt olmayanlardan oluşabilecek kontenjanlarda ya da yeni açılan bölümlere, genelde ekim ayunda ek yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.
Ek yerleştirme ile ilgili kurallar, geçein yılki “Ek yerleştirme kılavuzunda” aşağıdaki gibi belirtilmişti.
1. 1997-1998 öğretim yılı için yükseköğretim programlına yapılacak merkezi ek yerleştirme kontenjanlarını,
a. 1997 -ÖSYS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar,
b. 1997 - ÖSYS merkezi yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar ve
c. 1997 - ÖSYS İkinici Basamak Kılavuzu basıldıktan sonra açılan ve bu yüzden merkezi yerleştirme işlemlerine girmemiş olan yeni yükseköğretim programlarının kontenjanları
oluşur.
2. 1997 ek yerleştirme kontenjanlarına başvurabilmek için aşağıdaki koşulların tümünü karşılamak gerekir.
a. 1997 - ÖSYS ‘ ye girmiş olmak.
b. Bu sınavın birinci basamağında (ÖSS) başvurulan prıgram için öngörülen puan türünde 105,000 ve daha fazla puana; ikinci basamağında (ÖYS) ise başvurulan program için geçerli hesaplanabilir ÖYS puanına sahip olmak.
c. 1997 - ÖSYS merkezi yerleştirme sonunda açıköğretim programları dışında hiçbir yükseköğretim progr***** yerleşmemiş olmak.
d. Ek yerleştirme tercih edilen yükseköğretim programının 1997 - ÖSYS merkezi yerleştirme sonunda oluşan en küçük puanına eşit veya daha yüksek bir puana sahip olmak.
1997 yılında özel yetenek sınavı sonuçlarına göre vğrenci alan yükseköğretim programlarına kesin kayıt yaptırmış olanlar da 1997 ek yerleştirmeye başvurabilirler.
Adaylar en çok 8 tercih yapabileceklerdir.